Parking dla samochodów ciężarowych

Parking Industriestraße płatny
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 0:00 – 24:00

Regulamin parkingu

  • 1. Na terenie całego parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego (StVO).

  • 2. Korzystanie z parkingu jest płatne. Opłata pobierana jest ryczałtem za każde rozpoczęte 24 godziny i płatna jest natychmiast po zaparkowaniu samochodu ciężarowego.

  • 3. Bilet parkingowy należy zabezpieczyć i umieścić za przednią szybą w sposób zapewniający dobrą czytelność z zewnątrz.

  • 4. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów ciężarowych. Do parkowania bez specjalnych uprawnień należy używać wyłącznie oznakowanych miejsc parkingowych o numerach od 1 do 10.

  • 5. Korzystanie z parkingu odbywa się na własne ryzyko. Prowadzący parking nie odpowiada za szkody na życiu i zdrowiu osób, szkody rzeczowe i majątkowe, w szczególności w przypadku uszkodzenia, włamania lub kradzieży samochodu oraz za szkody przy przestawianiu lub odholowywaniu bezprawnie i/lub błędnie zaparkowanych pojazdów.

  • 6. Niedozwolone jest używanie otwartego ognia, tankowanie pojazdów, wykonywanie prac związanych z naprawą i czyszczeniem, pozostawianie na dłużej pracującego silnika, parkowanie pojazdów niedopuszczonych do ruchu lub uszkodzonych oraz odstawianie przyczep/naczep i wszelkich innych przedmiotów.

  • 7. Korzystanie z kontenera sanitarnego jest bezpłatne dla kierowców pojazdów i osób towarzyszących, o ile mogą wylegitymować się kartą parkingową potwierdzającą prawo do korzystania z parkingu. Za korzystanie z natrysków pobierana jest opłata.

  • 8. Z parkingu i jego wyposażenia należy korzystać we właściwy sposób. Ewentualne uszkodzenia zostaną usunięte na koszt parkującego.

  • 9. Czyszczenie parkingu i urządzeń sanitarnych wykonywane jest przez właściciela, jednak użytkownik zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenia, za które odpowiada. W przeciwnym razie właściciel upoważniony jest do zlecenia usunięcia tych zanieczyszczeń na koszt parkującego.

  • 10. Pojazdy zaparkowane wbrew przepisom lub zakazom zostaną odholowane za odpłatą.